Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti
predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od
kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia len pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z
kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Kupujúci
zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom
osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu).
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi
predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 
        Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez
udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Kontakt sídlo:  

hAM SYSTEM s.r.o.   
Kpt. Nálepku 1486/4  
911 01 Trenčín

 Kontakt prevádzka:
 hAM SYSTEM  s.r.o.
 Bratislavská 42  911 05  Trenčín
 IČO: 36326852    DIČ: SK2020179909  
 zapísana v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo 13587/R

Pracovná doba:

              Pondelok  až  Piatok   
              od 7:00 hod   do   17:00 hod  
             tel: 0905/619755  0905/348539

Orgán dozoru:

                  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)  

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj  
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1  
tel. č.: 046/5422 771  e-mail: tn@soi.sk  

Registračné číslo informačného systému osobných údajov pre prevádzkovateľa: 20141463